Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Rudplan
Добродојдовте

Рудплан е позната консултантско-инженерска компанија која обезбедува услуги во секторите на рударството, подготовката на минералните суровини, геологијата и заштитата на животната средина. Техничките услуги на Рудплан опфаќаат подготовка на студии (концептуални студии, физибилити студии и детални извештаи), ревизии на ископи и ПМС, базичен и детален инженеринг, управување со проекти и со конструкција на рудници, набавки, започнување со операции и помош при операциите.

Рудплан обезбедува технички услуги ширум земјата опфаќајќи ја целата територија на Македонија. Компанијата може да обезбеди експертиза на македонски и англиски јазик, и, доколку е потребно, може да обезбеди експертиза и на други јазици.

 
Новости

Рудплан работи на нов проект >>>

Персоналот на Рудплан се стекна со лиценци за изработка на рударски проекти и за оцена на влијанието на проектите врз животната средина